Tiền và nguồn gốc của chúng.

Tiền và nguồn gốc của chúng.

Nguồn gốc của tiền Nick Szabo Được xuất bản lần đầu vào năm 2002 Khía cạnh trừu tượng Tiền thân của tiền co thời kì phát triển cùng với ngôn ngữ, cho phép con người hiện đại sớm giải quyết…